Polityka bezpieczeństwa danych

Polityka bezpieczeństwa danych www.coswyjatkowego.pl

 

Postanowienia Ogólne

Administratorem Danych Osobowych jest Monika Wilga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa Monika Wilga, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 15a/6, NIP: 5932487351, REGON: 222171126

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 

Dla interpretacji terminów stosuje się pojęcia opisane w Regulaminie Sklepu  lub tak jak zostało to opisane w Polityce bezpieczeństwa danych.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Firma Handlowo Usługowa Monika Wilga, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 15a/6, NIP: 5932487351, REGON: 222171126, jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika. Oznacza to, że jeśli Użytkownik posiada konto w naszym stronie, to przetwarzamy takie dane Użytkownika jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń, numer identyfikacyjny podatnika (VAT).

Dane osobowe przetwarzane są:

- zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

- zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

- w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej jej realizacji (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

- w zakresie i celu niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

- w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkownika (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeśli wyraził on chęć otrzymywania informacji marketingowych/handlowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów, przy czym:

w przypadku realizacji zawartej umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,

- w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora Danych Osobowych,.

Uprawnienia Użytkownika

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO

W każdej chwili Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o udzielenie informacji, czy jej dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii. 

- sprostowania na podstawie art. 16 RODO

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o sprostowanie swoich danych, jeżeli stwierdzi nieścisłości w zgromadzonych przez tego Administratora danych osobowych.

- ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO

W sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba której dane dotyczą może żądać od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania danych. O ile żądanie takie jest uzasadnione, dane te będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody w/w Osoby, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

- prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, Osoba której dane dotyczą może wnieść do Administratora Danych Osobowych sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność jej praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

- prawo do bycia zapomnianym na podstawie art. 17 RODO

W sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych, Osoba której dane dotyczą może żądać od Administratora Danych Osobowych  niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a Administrator Danych Osobowych ma obowiązek dane te usunąć bez zbędnej zwłoki.

- prawo do przeniesienia danych osobowych na podstawie art. 20 RODO

Osoba której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jej danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie jej zgody lub w związku z realizacją umowy.

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

- prawo do cofnięcia zgody

W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Osoba której dane dotyczą ma prawo w każdej chwili do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych Osobowych jest możliwy:

- drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@coswyjatkowego.pl

- drogą telefoniczną pod nr telefonu: +48 660 413 346 lub  +48 600 786 958

- drogą listowną na adres siedziby: Firma Handlowo Usługowa Monika Wilga, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 15a/6

- ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Firma Handlowo Usługowa Monika Wilga, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 15a/6, ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane, które przetwarza podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Firma Handlowo Usługowa Monika Wilga, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 15a/6, nie udostępnia danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Stosujemy szyfrowanie danych protokołem SSL dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie przez nas upoważnione.

Pliki cookies

Witryna www.coswyjatkowego.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownika korzysta z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji  o Użytkowniku dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w poszczególnych przeglądarkach internetowych, takich jak: Internet Explorer,  Mozilla Firefox, Chrome,  Opera,  Safari  Itp.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl